لعل حیات وسام

2021/01/24

بیماری بورس عفونی (گامبرو) و راه های کنترل موثر آن

بیماری بورس عفونی (گامبرو) و راه های کنترل موثر آن بخش علمی – تحقیقاتی شرکت لعل حیات وسام دکتر فخرالدین عابد*، دکتر تیمور لطیفی، مهندس ضیاالدین […]
2020/12/16

چگونه در تغذیه نوین طیور، از مفاهیم الگوی ایده آل اسیدهای آمینه می توان استفاده بهینه نمود؟

تیم علمی- تحقیقاتی لعل حیات وسام دکتر فخرالدین عابد*، دکتر تیمور لطیفی، مهندس ضیاالدین عابد، خانم دکتر محمدپور و خانم مهندس جهاندار* *نویسندگان مسئول هر چند […]
2020/11/01

اهمیت کنجاله سویا در تغذیه طیور و بررسی شاخص های کیفی آزمایشگاهی

تیم علمی- تحقیقاتی شرکت لعل حیات وسام دکتر فخرالدین عابد، دکتر تیمور لطیفی، مهندس ضیا الدین عابد، خانم دکتر محمدپور* و خانم جهاندار * نویسنده مسئول: […]
2020/10/10

ماتریکس ولیو آنزیم های خوراک، یک حقیقت علمی است یا یک فریب تجاری؟

ماتریکس ولیو آنزیم های خوراک، یک حقیقت علمی است یا یک فریب تجاری؟ تیم علمی-تحقیقاتی شرکت لعل حیات وسام دکتر فخرالدین عابد، دکتر تیمور لطیفی، مهندس […]